LQ

CAC2 - Đất đèn
Cán bông lăn (29-086)
CM143-Thuốc hàn
CM600-Thuốc hàn
EH14-Dây hàn SAW
EL12-Dây hàn SAW
EM12-Dây hàn SAW
EM12K-Dây hàn SAW
ER308L-Que hàn TIG inox
1 đến 12 tổng 47